Pliki cookies

Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową TOP EVENT

Właścicielem strony internetowej pod adresem http://topevent.pl (zwaną dalej: „TOP EVENT”) jest Mariusz Krawczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP EVENT Mariusz Krawczyk z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9B/41, NIP: 739-289-00-72, REGON: 510-715-141.

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa TOP EVENT wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez TOP EVENT plików cookies, wówczas powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej TOP EVENT. Należy pamiętać, że zablokowanie korzystania z plików cookies może mieć negatywny wpływ na prawidłowe korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej TOP EVENT.

O plikach cookies

Cookies to pliki wysyłane przez odwiedzaną przez użytkownika stronę internetową do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.). Informacje te są następnie wysyłane do strony internetowej za każdym razem, gdy przeglądarka żąda dostępu do tej strony. Dzięki temu strona internetowa ma możliwość identyfikacji i śledzenia przeglądarek internetowych.

Pliki cookies TOP EVENT mogą być odczytane jedynie przez właściciela strony TOP EVENT.

Istnieją dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies i trwałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie z urządzenia końcowego użytkownika (komputera, laptopa, tabletu i smartfona, etc.) po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) dopóki nie zostaną usunięte lub nie upłynie ustalony okres ich przechowywania.

Pliki cookies TOP EVENT nie mają wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies

 • utrzymania niezawodności funkcjonowania strony internetowej,
 • uwierzytelniania umożliwiającego weryfikację użytkownika, a tym samym sprawne działanie serwisu,
 • konfigurowania funkcji i usług świadczonych przez stronę internetową,
 • lokalizacji i reklamy, co umożliwia dopasowanie informacji do użytkownika,
 • analizy preferencji użytkowników, pozwalającej na ulepszanie towarów i usług.

Google cookies

Strona internetowa TOP EVENT korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy korzystania ze strony internetowej TOP EVENT. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Generowane informacje, dotyczące strony internetowej TOP EVENT , służą do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Google będzie przechowywać i wykorzystywać te informacje.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

Strona internetowa TOP EVENT może publikować reklamy oparte na zainteresowaniach Google AdSense. Są one dostosowane przez Google, aby odzwierciedlić zainteresowania Klienta. Określenie owych zainteresowań odbywa się poprzez śledzenie przez Google zachowania użytkownika w całej sieci – za pomocą plików cookies. Przeglądanie, usuwanie lub dodawanie kategorii zainteresowań związanych z przeglądarką użytkownika, jest możliwe za pomocą Menedżera preferencji reklam Google, dostępnego pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/. Rezygnacja z udziału w sieci partnerskiej Adsense jest możliwa pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html . Jednakże mechanizm rezygnacji także używa plików cookies, co w konsekwencji ich usunięcia z przeglądarki, spowoduje utratę decyzji o rezygnacji. Aby upewnić się, że rezygnacja jest utrzymywana w odniesieniu do danej przeglądarki, należy użyć wtyczki do przeglądarki Google dostępnej pod adresem: http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Popularne przeglądarki internetowe, poprzez dokonanie odpowiednich ustawień, umożliwiają użytkownikowi bądź zezwalanie na pliki cookies dla wszystkich witryn bądź zablokowanie plików cookies dla wszystkich witryn bądź wybranie witryn, których pliki cookies są dozwolone lub blokowane bądź też określanie ustawień niektórych plików cookies. Ponadto przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikowi usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tabletu, smartfona, etc.).

Zatem użytkownik ma możliwość zaakceptowania obsługi wszystkich plików cookies, określenia ustawień niektórych plików cookies bądź blokowania lub usuwania plików cookies.

W przeglądarce internetowej Internet Explorer można zrezygnować z korzystania z jakichkolwiek plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie wybierając „Blokowanie wszystkich plików cookie” za pomocą selektora przesuwnych. W przeglądarce internetowej Mozilla Firefox można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”. W przeglądarce internetowej Chrome można dostosować ustawienia plików cookies klikając kolejno: „Ustawienia”, „Zaawansowane”, w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” – „Ustawienia treści”, „Pliki cookie”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Polityka prywatnosci

Polityka prywatności TOP EVENT Mariusz Krawczyk

 1. Mariusz Krawczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP EVENT Mariusz Krawczyk z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9B/41, NIP: 739-289-00-72, REGON: 510-715-141 (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@topevent.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.
 4. Podstawami przetwarzania danych osobowych są

  wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą w każdym czasie mają prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania.
 6. Strona internetowa TOP EVENT gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej TOP EVENT.
 7. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 9. Strona internetowa TOP EVENT wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Pliki cookies” dostępnym na stronie TOP EVENT.
 10. Strona internetowa TOP EVENT może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie TOP EVENT.
 11. Rozwój strony internetowej TOP EVENT, działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie TOP EVENT, w zakładce „Polityka prywatności”.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych, które Państwo podadzą w formularzu kontaktowym jest Mariusz Krawczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP EVENT Mariusz Krawczyk z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9B/41, NIP: 739-289-00-72, REGON: 510-715-141 (dalej: „Administrator”),

Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia kolejnej umowy na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, Pdbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji lub wykonywania zawartej z Państwem umowy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach usług realizowanych w imieniu lub na rzecz Administratora na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania w poufności Państwa danych osobowych, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów wskazanych w ust. 3 i przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres obowiązywania zgody, Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń, Podanie przez Państwo danych osobowych było dobrowolne. Względem Administratora mają Państwo prawo do żądania: dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania), Na wypadek uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ze wszelkich uprawnień wobec Administratora mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem mailowo na adres: biuro@topevent.pl lub pocztą na adres wskazany w ust. 1.

Agencja Eventowa Warszawa

OFERTA ORGANIZACJI IMPREZ

Jesteśmy grupą doświadczonych artystów, techników i organizatorów. Agencja Top Event, to nie nasze pierwsze rodeo! Jesteśmy potwornie doświadczeni (każdy na innym polu), swoje już widzieliśmy, dlatego możemy śmiało chwalić się naszymi umiejętnościami w organizacji imprez. Specjalizujemy się w realizacjach firmowych: dużych bankietach, firmowych integracjach, jubileuszach, koncertach i imprezach zamkniętych – klubowych i halowych. Regularnie realizujemy małe spotkania biznesowe do 150 osób na terenie całego mazowsza. Dzięki naszemu doświadczneiu, rozbudowanej sieci kontaktów, potrafimy wyjść z nietuzinkowymi pomysłami, w doskonałych cenach.

Bankiety i Jubileusze

Kongresy i konferencje

Imprezy i Eventy

Orgaznizacja koncertów

Otwarcia obiektów

Przykladowe realizacje

Dbamy o to, aby współpraca z klientem układała się bezproblemowo. Najważniejszy jest dla nas kontakt bezpośredni. Dbamy, aby klient nie był zadowolony jedynie z samej imrpezy, ale aby etap przygotowań również był ekscytującym procesem. Specjalizujemy się w realizacjach skomplikowanych technicznie i niełatwych logistycznie. Zdajemy sobie sprawę, że takie wydarzenia są bardzo ważne, a niezadowolenie pracowników i szefów stresujące. Nasza w tym głowa, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Sprawdź, co potrafimy zrobić.

Imprezy integracyjne dla JLL

Konferencja firmy COMPENSA

Bankiety 30 lecia Lug Light

Selgros

Eventowi klienci

Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się zrealizowanymi zadaniami dla poniższych firm. Wiele lat bezprobemowej współpracy owocuje zaufaniem klientów.

>
<

O nas

O nas

Agencja Eventowa Top Event powstała w roku 2019 na bazie firmy Grupy Krawczyk - aktywnej na rynku branży MICE od roku 2005. Mariusz Krawczyk - pomysłodawca oraz właściciel - niezmiennie od ponad 15 lat pomaga różnym firmom w budowaniu relacji i tworzeniu wspomnień na terenie całego kraju. Agencja specjalizuje się w organizacji bankietów oraz wydarzeń specjalnych z udziałem gwiazd i artystów z polski i zza granicy. Filozofią naszego działania jest bezstresowa i kompleksowa obsługa ważnych wydarzeń z życia firm naszych klientów. Szczycimy się najwyższą jakością obsługi, nietuzinkowymi pomysłami na imprezy oraz profesjonalnym zespołem złożonym z pasjonatów i specjalistów branży eventowej. Napisz do nas i przekonaj się o najwyższej jakości naszyc

Nasza historia

wwdwa

hth

r

h

kk

mm

brgef

Nasz zespół

Poznaj zespół agencji eventowej Top Event. Mimo, że łączy nas wspólna pasja, każdy z nas jest (czasami) skromną indywidualnością.

>
<
Mariusz Krawczyk
Właściciel firmy Top Event

Kocha ludzi i imprezy, dlatego przez ostatnie 20 lat nie przepracował ani minuty. Odpoczywa, czasami ryzykujac życie w małym kajaku płynąc w rwących górskich rzekach. Ojciec trzech cudownych córek. W życiu smutny był 2 razy.

Adam Waleszyński
Dyrektor zarządzający

Były muzyk znanego zespołu alternatywnego, muzyczny manager, marketingowiec i producent sfx. W branży od 16 lat. Psycholog mediów, który uwielbia analizować kulturę i społeczeństwo. Najlepiej odpoczywa z dala od telefonu i internetu zatracając się w medytacji w środku lasu.

Mateusz Symonowicz

Jeszcze jeden pozytywny meloman w naszej firmie. Doskonały DJ mający na koncie już ponad 1500 imprez. Pozycjonuje, SEO koordynuje, w wyszukiwarkach cuda wyczarowuje. Odpowiada za kontakt z klientem i generowanie zadowolenia po drugiej stronie maila lub słuchawki.

Marta Kucharczyk

Cuda cudami, ale paragrafy są brutalnie realne. Chaos kreacji w porządek prawny wkłada Marta, która odpowiada za dział prawny, kontakt prawny, a także wsparcie klientów i podwykonawców w zakresie umów, pozwoleń i licencji.

Damian Białorudzki
Manager techniczny

Spokojny, dokładny i szalenie symaptyczny. Na codzień współpracuje z teatrem ROMA, gdzie projektuje i zajmuje się techniką oświetleniową i multimediami. Pasjonat siatkówki, kochany ojciec lubiący dobrą grę komputerową.

Przemysław Mejna
Grafik i projektant

Człowiek odpowiedzialny za nasz wizerunek i Twoje materiały graficzne! Artysta o nietuzinkowym zmyśle estetycznym i biznesowym. Pasjonat komiksu, muzyczny rebeliant lubiący dobry kąśliwy punk i hardcore z lat 90tych! Inspiracje czerpie z kosmosu – dosłownie, ponieważ intersuje się astrologią.

Marcin Zaremba
Fotograf i video operator odpowiedzialny za materiały z naszych imprez

Wysokiej jakości aftermovie po 24 godzinach? Nie ma problemu. Ambitny, szybki, ale przede wszystkim oddany swojej wielodzietnej rodzinie, o której pisze na swoim prywatnym blogu.

CONFER

Confer to nowy produkt firmy Top Event. W trudnych dla wszystkich czasach wymiana informacji, organizacja konferencji, szkolenie załogi czy wprowadzenie nowego produktu jest kluczowym wydarzeniem w życiu firmy. Jesteśmy gotowi aby pomóc. Stworzyliśmy usługę, gdzie zapewniamy pełne działania projektowe i organizacyjne, wsparcie informatyczne oraz sprzętowe w organizacji spotkań on-line. Zarówno w biurze u klienta, jak i w jednym z naszych partnerskich studiów multimedialnych. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Kliknij w banner aby dowiedzieć się, jak działamy.

Nowoczesne rozwiązania konferencyjne online

FAQ

Na etapie pierwszego planowania i tworzenia „briefu” zawsze pojawiają się podobne pytania. W tym miejscu postanowiliśmy odpowiedzieć na najczęstsze z nich. Oczywiście jeśli nie mają Państwo czasu na przeglądanie naszej strony, prosimy o kontakt, ale zapoznanie się z sekcją FAQ umożliwia poznanie głównych elementów procesu organizacyjnego planowanego wydarzenia.

Jeśli klient dostarczy nam podstawowe informacje nt. planowanego eventu, to nam już to wystarczy, abyśmy mogli zaproponować zaawansowe opcje i rozwiązania dotyczące organizacji imprezy. Przez rozmową z nami warto więc przygotować takie informacje jak na ile osób jest planowane wydarzenie, w jakim miejscu miałoby się ono odbyć (wnętrze czy plener), w jakim klimacie miałoby być wydarzenie (ekskluzywnie czy zabawowo), jaką klient reprezentuje branżę. Wszelkie inne oczekiwania, pomysły oraz marzenia klienta są również bardzo mile widziane.

Czas oczekiwania na ofertę jest uzależniony od wielości planowanego eventu oraz zawartych w nim atrakcji, gdyż te czynniki mają wpływ na uwarunkowania techniczne, czyli ostatecznie i budżet. Stosujemy indywidualne podejście do każdego klienta i w jego obrębie dokonujemy rozeznania w rynku oraz możliwości warunkowanych przez miejscę, datę oraz budżet. A że czas jest jedną z największych wartości obecnego świata, ofertę staramy się przygotować i dostarczyć jak najszybciej.

Odnosząc się do ostatniego zdania poprzedniej odpowiedzi można powiedzieć, że „im szybciej, tym lepiej”, choć tak naprawdę można parafrazować to stwierdzenie i stwierdzić „im szybciej, tym pewniej”, że wydarzenie i atrakcje będą potwierdzone. Warunkiem 100% rezerwacji terminu jest podpisanie umowy, co zapewnia reelizację projektu. Pamiętajmy o tym, że zarówno nasza agencja, jak i przede wszystkim pożądani artyści, nie rzadko mają ofertę wydarzenia lub występu na tą samą datę.

Specjalizujemy się w organizacji koncertów zamkniętych, bankietów, konferencji, szkoleń oraz spotkań integracyjnych dla firm. Organizowane przez nas wydarzenia charakteryzują się ciekawymi atrakcjami, wyjątkową oprawą artystyczną i techniką o najwyższej jakości.

Posiadamy wielkie doświadczenie, a ono nie oznacza pustych liczb jedynie określających ilość lat od wpisania firmy do rejestru przedsiębiorców. Doświadczenie to przede wszystkim świadomość "pułapek" oraz zdolność przewidywania zdarzeń, które mogą mieć miejsce w skomplikowanym łańcuchu logistyczno-technicznym będącym stałym elementem procesu organizacji wydarzenia. Wiemy jak tworzyć atrakcje, wiemy, jak zapewnić techniczne zaplecze ich zaistnienia, wiemy jak skoordynować proces kontaktu z klientem, by skutecznie wdrożyć oczekiwania w efekt końcowy eventu.

Agencje eventove to firmy organizujące wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle określonego celu. Ten cel determinuje rodzaj wydarzenia, uczestników, miejsce, czas i niezbędne środki. Tyle sucha definicja i osiągnięcie celów jest istotne, ale my w naszej pracy chcemy dawać jakość oraz emocje. Konferencja musi być precyzyjnie przygotowana, ale i świetnie nagłośniona, a impreza integracyjna szalona, ale także profesjonalnie oświetlona. W taki sposób podchodzimy od wszystkich naszych projektów, w ramach których kompleksowo organizujemy imprezy, stawiamy dekoracje, zapewniamy obsługę logistyczną wydarzenia (artyści, atrakcje, catering, organizacja techniczna, koordynacja).

Tak, na potrzeby naszych eventów dostarczamy proste gadżety promocyjne. Jesteśmy również w stanie dostarczyć usługę graficzną, taką jak……..