Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych, które Państwo podadzą w formularzu kontaktowym jest Mariusz Krawczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP EVENT Mariusz Krawczyk z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9B/41, NIP: 739-289-00-72, REGON: 510-715-141 (dalej: „Administrator”),

Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia kolejnej umowy na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, Pdbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji lub wykonywania zawartej z Państwem umowy, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach usług realizowanych w imieniu lub na rzecz Administratora na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania w poufności Państwa danych osobowych, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celów wskazanych w ust. 3 i przedawnienia roszczeń z nich wynikających, a w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres obowiązywania zgody, Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń, Podanie przez Państwo danych osobowych było dobrowolne. Względem Administratora mają Państwo prawo do żądania: dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania), Na wypadek uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ze wszelkich uprawnień wobec Administratora mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem mailowo na adres: biuro@topevent.pl lub pocztą na adres wskazany w ust. 1.